Czcionka:
Kontrast:

Regulamin

Postanowienia ogólne
Definicje
Korzystanie z platformy
Rejestracja na stronie
Zamieszczanie ofert
Prawa i obowiązki administratora.
Prawa i obowiązki Oferentów
Prywatność i poufność
Postanowienia końcowe

 

Załączniki do regulaminu

Polityka prywatności.
Przedmioty i usługi zabronione.
Zasady dotyczące tworzenia opisu, umieszczania zdjęć przez sprzedających.

 

Postanowienia ogólne

1. Targes.pl jest platformą internetową, powstałą w celach pośrednictwa sprzedaży pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego, a klientami (osobami zainteresowanymi kupnem produktu lub usługi wybranego podmiotu). Platforma ma na celu promocję produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne z Warmii i Mazur.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej targes.pl.

 

Definicje

1. Targes.pl - platforma internetowa o charakterze otwartym funkcjonująca on-line pod adresem internetowym www.targes.pl, utrzymywana przez administratora.

2. Administrator - Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000001316 NIP 5781091298, REGON 170301592, prowadzący platformę targes.pl.

3. Ogłoszenie – sporządzone przez sprzedającego, dotyczy sprzedaży produktów i usług.

4. Oferta - produkt, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem zakupu.

5. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Platformę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy.

6. Oferent – podmiot ekonomii społecznej prezentujący swoją ofertę lub oferty na platformie targes.pl.

 

Korzystanie z platformy

1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności targes.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, posiadanie dostępu do poczty elektronicznej oraz włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Niniejszy regulamin zabrania dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. Ogłoszenie wstawia oferent, który samodzielnie ustala jego treść, lub administrator strony. Treść ogłoszenia jest poglądowym opisem.

4. Ogłoszenie widoczne jest dla wszystkich użytkowników Internetu. Widoczne są również dane przedsiębiorstwa tj. nazwa, nr. Telefonu, Kontakt e-mailowy z oferentem możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego wraz z ogłoszeniem.

5. Za zamieszczanie treści (również zdjęcia) odpowiedzialny jest oferent, gwarantuje on że informacje zamieszczone w ogłoszeniu nie naruszają praw Administratora, Regulaminu a w szczególności praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

6. Treść ogłoszenia w jasny sposób powinna nawiązywać do oferty, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie.

 

Rejestracja na stronie

1. W celu prawidłowej rejestracji Oferent powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w targes.pl (login) oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę przedsiębiorstwa, adres jego siedziby, numer NIP oraz opcjonalnie inne dane zawarte w formularzu rejestracyjnym.

2. W wyniku prawidłowej rejestracji Administrator tworzy dla Oferenta Konto przypisane do loginu. Oferent uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w targes.pl loginu i hasła (logowanie).

3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane określone niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych w trakcie korzystania z usług Serwisu.

4. Oferent w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Oferenta będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Oferentów targes.pl.

6. Zabrania się korzystania z kont innych Oferentów oraz odstępowania swojego konta innym osobom bez wyraźnej zgody potwierdzonej pisemnie.

7. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Oferenta dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Zamieszczanie ofert

1. Aby zamieścić ogłoszenie na stronie targes.pl należy :

- zarejestrować się na platformie,

- wypełnić formularz dostępny na stronie, umieścić w nim treść, zdjęcia produktu\usługi, logo przedsiębiorstwa,

- dokonać aktywacji ogłoszenia.

2. Emisja ogłoszenia na portalu rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.

3. Za pomocą formularza, oferent może umieścić zdjęcia w liczbie i formacie określonym w formularzu.

4. Ofertę należy zamieścić w języku polskim.

 

Prawa i obowiązki administratora

1. Administrator może zablokować Konto Oferenta, a nawet usunąć w przypadku, gdy Oferent narusza niniejszy regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2. Administrator może usuwać Wiadomości przekazywane za pomocą targes.pl, jeżeli ich treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię targes.pl bądź innego Oferenta.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Oferentów w ramach platformy targes.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność sprzedawanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Oferentów, możliwość zawierania umów przez Sprzedających, wypłacalność Kupujących. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.

4. Administrator nie sprawdza oferowanych Towarów, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości, o czym informuje Oferenta.

5. W przypadku, gdy działania Oferenta naruszają postanowienia Regulaminu Administrator ma prawo:

- udzielić Oferentowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

- ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Oferenta w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach targes.pl,

- uzależnić korzystanie z targes.pl od usunięcia skutków dokonanych naruszeń i zaniechania dalszych naruszeń,

- zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto tego Oferenta.

6. Niezależnie od skorzystania przez Administratora z opisanych w lit f uprawnień Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z korzystaniem z usług targes.pl, w szczególności chodzi o odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora lub innych Użytkowników.

7. W przypadku zawieszenia Konta Oferent posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Administratora i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Administratora w ramach targes.pl.

8. Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta.

 

Prawa i obowiązki Oferentów

1. Aby wystawić Towar, Oferent powinien stworzyć jego opis. W tym celu Oferent powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie targes.pl formularz: Oferty - dane do zamówienia Tworząc opis.

2. Oferent w momencie wystawiania oferty, związany jest treścią opisu transakcji w momencie upublicznienia oferty w Targes.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i nie jest z nimi w żaden sposób związany.

3. Okres związania ofertą w przypadku oferty „Usług” związany jest z wybranym przez Oferenta okresu abonamentowego.

4. Okres związania oferty w przypadku oferty „Towarów” wynosi 6 miesięcy od daty publikacji z możliwością jej przedłużenia, na kolejne 6 miesięcy, po uprzednim złożenie pisemnej deklaracji jej przedłużenia przesłanej na adres mailowy: kontakt@targes.pl w terminie 30 dni kalendarzowych przed zakończeniem okresu związania ofertę.

5. Poprzez wystawienie Towaru Oferent oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest oferta.

6. Opis oferty powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości oferty, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis oferty powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

7. Opis oferty należy umieścić w odpowiedniej kategorii.

8. Informacje zawarte w opisie mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu oferty. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia opisu, zamieszczania zdjęć określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

9. Oferent zobowiązują się do niewystawiania na targes.pl ofert, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. Niezależnie od powyższego postanowienia zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych, jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Oferty zakazane nie mogą być oferowane wraz z ofertami jako bezpłatny dodatek (gratis).

 

Prywatność i poufność

1. Podane przez Oferentów dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Zakończone oferty mogą być publikowane w subdomenie archiwum.targes.pl. Publikowane oferty mają jedynie charakter poglądowy.

 

Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza w jakimkolwiek zakresie praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik 1 Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu targes.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem targes.pl, wraz ze wszelkimi jej podstronami.

3. Administratorem Serwisu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu.

4. Z Administratorem Serwisu można skontaktować się pod adresem mailowym kontakt@targes.pl i telefonicznie 55 236 27 16

5. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu.

6. „Użytkownikiem Zarejestrowanym” jest osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała konto bezpośrednio w Serwisie. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.

9. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Polityce Prywatności w formie publikacji w serwisie, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności.

10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 

Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.

2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.

3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. konto e-mail).

4. Serwis może wyświetlać reklamy.

 

Prawo autorskie

1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.

 

Prawa i obowiązki użytkownika

1. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron Serwisu.

2. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta w Serwisie. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.

3. Użytkownik serwisu może występować jako osoba fizyczna lub osoba prawna.

4. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego dokumentu oraz przepisów polskiego prawa.

5. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Polityki, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.

8. Administrator zastrzega prawo do usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego, jeśli ten nie logował się na nie na przestrzeni jednego roku.

9. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 7 niniejszego działu wedle własnego uznania i bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.

 

Dane osobowe i ochrona prywatności

1. Wraz z uzyskaniem statusu Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego regulaminu.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji i uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, lub usunięcia danych, z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody oraz w wyniku realizacji prawnie usprawiedliwionego celu administratora, dodatkowo Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane.

4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te będzie można przesłać innemu administratorowi danych.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych działający zgodnie z przepisami ustawy z dn. z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jak również zgodnie z wdrożoną przez Administratora Danych Polityką Prywatności.

8. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wraz z okresem ich przetwarzania

 

Cel

logowanie do konta w systemie, kontakt przez formularz kontaktowy

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Okres przetwarzania Korzystanie z usług serwisu.

Do czasu wygaśnięcia umowy lub złożenia dyspozycji o zapomnięciu danych, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

 

Cel

Pomiary statystyczne

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania Korzystanie z usług serwisu.

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 

Cel

Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych)

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.

8. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, dostawcom aplikacji służących do przetwarzania danych osobowych takich jak marketing zautomatyzowany itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane osobowe mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.

9. Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody Użytkownika Zarejestrowanego powierzonych mu w toku rejestracji danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim lub postanowieniami niniejszego regulaminu.

10. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

11. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.

12. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.

13. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, w systemie zastosowano pliki stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

14. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej

15. Do pomiarów statystycznych Serwis wykorzystuje także kody dostarczane przez Google Analytics oraz Search Console, a także korzysta ze zmiennych środowiskowych serwera.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest

równoznaczne z akceptacją polityki prywatności

 

Załącznik 2 Przedmioty i usługi zabronione

Zabronione jest wystawianie w ramach Oferty następujących przedmiotów (przedmioty zakazane):

1. Przedmioty zawierające treści pornograficzne i erotyczne,

2. Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych,

3. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,

4. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną,

5. Niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne,

6. Narkotyki, substancje psychotropowe, psychoaktywne środki odurzające oraz wszelkich środków określanych potocznie jako „dopalacze” ( tj. środków mieszanek i innych. Nawet jeśli sprzedający zaznacza, iż nie są to środki do spożycia np. podawane jako produkty kolekcjonerskie),

7. Napoje alkoholowe,

8. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza,

9. Organy ludzkie lub zwierzęce,

10. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,

11. Produkty podrobione (tzw. podróbki) oraz łudząco podobne, które mogą naruszać prawa osób trzecich,

12. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane,

13. Oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware,

14. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje,

15. Adresy stron internetowych, informacje i porady, które nie mają charakteru usługowego,

16. Dostęp do stron torrentowych oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych,

17. Dostęp do stron erotycznych i pornograficznych oraz wirtualne waluty obowiązujące w takich serwisach,

18. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami,

19. Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail),

20. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,

21. Wszelkie urządzenia oraz karty służące do sieciowego bądź satelitarnego odbioru radiowo-telewizyjnego,

22. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac,

23. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN,

24. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa,

25. Broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji oraz miotacze gazu,

26. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów,

27. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza stroną targes.pl,

28. Wszelkich zwierząt żywych m.in. żywych zwierząt domowych,

29. Złoto w postaci sztabek, monet bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i złomu.

 

Załącznik 3 Zasady dotyczące tworzenia opisu, zamieszczania zdjęć przez Oferentów

1. W celu stworzenia opisu Oferty Oferent wypełnia dostępny na stosownej stronie targes.pl formularz oferty, w którym należy w szczególności zamieścić: kategorie produktu, opis Towaru, przeznaczenie produktu oraz cenę.

2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu targes.pl, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi oraz treści drastycznych.

3. Istotne treści zamieszczone w opisie Oferty powinny być prezentowane w języku polskim. Powinny one być wprowadzone w formie tekstowej. Dopuszczalne jest prezentowanie w opisie Oferty przez Oferenta treści, które zapisane są na serwerach zewnętrznych (nienależących do Administratora), jednakże nie mogą to być treści istotne.

4. Opis Oferty musi zawierać wszystkie jego istotne cechy.

5. Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami funkcjonującej w targes.pl - w wyszukiwarce. Manipulacja słowa kluczowymi - ma miejsce wtedy, gdy Oferent wykorzystuje nieprawidłowo pewne wyrazy (nazwy marek, nazwiska i inne), aby zwiększyć popularność swojej Oferty. W opisie Oferty oraz jej nazwie niedozwolone jest umieszczanie słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania. Za manipulację uznajemy zarówno listę wyrwanych z kontekstu słów kluczowych (często pisanych tekstem w kolorze tła), jak i inne sposoby wprowadzenia do opisu nazw pokrewnych Towarów.

7. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie targes.pl lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.

8. Dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Oferty adresów stron internetowych w sytuacji, w której ze względu na specyfikę oferty, umieszczenie adresu strony internetowej jest konieczne (np. sprzedaż domen, serwisów internetowych, usług hostingowych). Poza tym dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Oferty adresów stron internetowych (także odsyłaczy/linków), pod warunkiem jednak, że za pośrednictwem tych stron nie jest prowadzona działalność handlowa, a treść na nich prezentowana służy wyłącznie do poszerzenia informacji o wystawionym ofercie. Ponadto dozwolone jest umieszczanie w opisie Oferty adresów stron przypisanych do serwisów internetowych wchodzących w skład zasobów Administratora.

9. Dopuszczalne jest udzielanie rabatu lub oferowanie wraz z ofertą bezpłatnego dodatku (gratisu), pod warunkiem, że osoba otrzymująca rabat lub bezpłatny dodatek nie jest wyłaniana w drodze losowania.

10. Elementy opisu Oferty nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody. W opisie Transakcji zabronione jest stosowanie znaków graficznych lub innych, do których używania Użytkownik nie jest uprawniony.

11. W przypadku wystawienia na oferty w przedsprzedaży, w opisie Oferty należy zamieścić informację o terminie realizacji zamówienia.

12. Ceny ofert oferowanych w targes.pl muszą być cenami podanymi w polskiej walucie (PLN) w wysokości brutto Zabronione jest umieszczanie przez Oferenta w opisie Oferty informacji, że cena Towaru jest ceną netto.

Projekt "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.